Part Time Academy for Performing Arts 4 to 19 years
at The Liverpool Institute for Preforming Arts

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В LIPA 4:19 БЪЛГАРИЯ

Общи разпоредби

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „АКАДЕМИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201597600, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хан Аспарух“ No 58, ет. 3, ап. 5, представлявано от Мартина Димитрова Ненова, наричано за краткост „Академията“ и учениците във връзка с обучението в нея.

Академията предоставя обучение по сценични изкуства за деца от 4 г. до 19 г., по учебна програма и франчайзинг на LIPA 4:19 Ливърпул, създадена към водещия университет LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts), Великобритания. Обучението в Академията се състои в занятията и публични изяви (концерти, конкурси, шоу програми), организрани от Академията имащи за цел ученика да придобие знания и умения в следните артистични дейности: танц, пеене, драма (актьорско майсторство), както и други дейности, конкретизирани в учебната програма и Договора за обучение.

Чл. 2. Обучението се осигурява от дружеството въз основа на Договор за обучение и Заявление за обучение в Академията, съгласно информацията предоставена в него и предвид разпоредбите на настоящите общи условия.

Основни положения.

Чл. 3. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение.

„Ученик” е всяко физическо лице, което се обучава в Академията.

„Законен представител” е родителят или настойникът на ученик под 14 години или родителят или попечителят на ученик от 14 до 18 години.

„Годишно обучение” е обучението от 18 –ти Септември до 18 - ти Юни на следващата календарна година.

Годишното обучение е разделено на три срока, както следва:

 • Първи срок /18 Септември до 18 Декември/
 • Втори срок/ 7 Януари до 9 Април/
 • Tрети срок / 16 Април до 18 Юни /

Записване за обучение. Начало на договора.

Чл. 4. Записването става чрез заявление за обучение в Академията и сключване на Договор за обучение. Преди заплащане на гаранционната сума или на първа или съответно пълна вноска, ученикът не може да започне своето обучение.

Чл. 5. Договорът за обучение се счита за породил правна сила след записването и заплащане на възнаграждение за обучение/такса и гаранционна сума в определените срокове, съобразно договора, респективно настоящите общи условия.

Чл. 6. Договорът за обучение и Заявлението за обучение в Академията на лица под 14 г. се подписват с родител/настойник, а за лица от 14 г. до 18 г. лично от тях със съгласието на родителя или попечителя.

Възрастови групи и график на занятията.

Чл. 7. Учениците се обучават в групи до 20 деца, организирани в 6 възрастови групи, при следния график на обучение, а именно:

№ на групата Възраст Събота преди обед Събота следобед
1 4 - 5 г. 10,00 – 11,30 часа -
2 5 - 6 г. 10,00 – 11,30 часа -
3 7 - 9 г. - 15,00 – 18,00 часа
4 10 - 12 г. - 15,00 – 18,00 часа
5 13 - 15 г. - 15,00 – 18,00 часа
6 16+ г. - 15,00 – 18,00 часа

Чл. 8. Годишното обучение е групово и при изготвяне на графика дружеството не се съобразява с личната програма или с други занимания на учениците, включително и ангажираността им в държавните/частните училища.

Права и задължения на ученика.

Чл. 9. (1) Ученикът се задължава:

 1. Да посещава редовно занятията и обучението без да закъснява;
 2. При наложителни закъснения или неявяване на занимания да уведомява Академията преди тяхното провеждане;
 3. Да спазва благоприличие, реда и дисциплината в учебния процес;
 4. Да демонстрира уважение към обучаващите и персонала;
 5. Да участва в задължителния годишен спектакъл;
 6. Да спазва изискванията за облекло от страна на Академията;
 7. Да се въздържа от постъпки и изказвания уронващи авторитета на Академията;
 8. При промяна на адрес, телефон за връзка, електрона поща или други указани средства за комуникация с родителя/ученика да уведомява незабавно Академията;
 9. Да носи материална отоговорност за щетите, причинени на материалната база предоставена от Академията;

Чл. 9. (2) Ученикът има право:

 1. Да посещава занятията организирани от Академията;
 2. Да участва в публичните изяви и спектакли, съобразно определената му роля от Академията;
 3. Да получава информация за развитието на ученика в процеса на обучение;

Такси, начин на плащане и отстъпки. Гаранционна сума.

Чл. 10. (1) Дължимата от ученика или неговия законен представител годишна такса „Обучение“ е както следва:

 • За възрастови групи № 1 и № 2 - в размер на 80 /осемдесет/ лева
 • За възрастови групи от № 3 до № 6 - , включително в размер на 85 /осемдесет и пет/

(2) Страните се споразумяват, че договорената такса е дължима с оглед предоставената възможност на ученика да посещава заниманията и изявите, организирани от Академията. В таксата са включени разходите по осигуряване и издръжка на учебната и материална база, в това число осигуряване на подходящи за заниманията помещения, режийни, консумативи, отопление, поддръжка, охрана и др., професионални и компетентни преподаватели в различни области на изкуствата (пеене, танци, театрално майсторство и др.), провеждане на занимания на английски език, информационно обслужване.

(3) Академията се ангажира да осигури допълнителни занятия на ученика в случай на отсъствия на ученика по уважителни причини, за което обстоятелство е представен официален документ и след конкретно уточняване между страните. Ако е невъзможно осигуряването на допълнителни занятия и са налице уважителни причини, доказани със съответния документ, Академията се задължава да приспадне част от дължимата такса, пропорционално на дните на отсъствието.

Чл. 11. Годишната такса за обучение може да бъде платена изцяло при сключване на договора или на три вноски през учебната година, в сроковете посочени в договора. В случай на заплащане на пълния размер на дължимата такса за обучение, ученика ползва отстъпка в размер на 5 /пет/ %.

Чл. 12. В случай на записване след началото на учебната година, размерът на годишната такса се намалява пропорционално на оставащото време до нейния край.

Чл. 13. Всички плащания във връзка с договора следва да бъдат извършвани по банкова сметка на дружеството.

Чл. 14. Ученикът се задължава да плати на дружеството гаранционна сума в размер на 40 /четиридесет/, като обезпечение в случай на нанесени вреди на материалната база на Академията в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от датата на Договора за обучение. Дружеството се задължава да възстанови гаранционната сума в 14 (четиринадесет) дневен срок след края на учебната година, в случай че не са налице нарушения на задълженията за ученика за опазване материалната база на Академията.

Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на ученика

Чл. 15. Когато ученикът е записан за обучение, той заема място в групата за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояване на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов ученик.

Чл. 16. Ако на ученик се наложи да прекъсне обучението поради изключителни обстоятелства и в случай че годишната такса не е платена изцяло, Управителят на дружеството може да одобри молба за опрощаване на задължението. В случай, че годишната такса е платена изцяло, той може да одобри молба за прехвърляне на вече платената такса за същата година в полза на нов ученик, който може да замести в обучението предходния.

Чл. 17. Със записването си ученикът прави доброволен избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия по уважителни причини, за което обстоятелство е представен официален документ, Академията се ангажира при наличие на обективна възможност да осигури допълнителни занятия на ученика или приспада част от дължимата такса, както е посочено в чл. 10, ал. 2 от настоящите Общи условия.

Чл. 18. При отсъствия в случай на обективна невъзможност, по преценка на Академията, ученикът може и да бъде поканен на допълнителни часове за индивидуална работа.

Прекратяване на обучението.

Чл. 19. Обучението на ученик може да бъде прекратено:

 1. По взаимно съгласие на страните.
 2. Едностранно и без предизвестие от законния представител на ученика по причини, свързани с неговото здравословно състояние. В този случай представителят на ученика е длъжен да представи документи, издадени от компетентните здравни органи, удостоверяващи здравословното състояние на ученика и невъзможността да продължи обучението.
 3. Едностранно от законния представител на ученика с едномесечно предизвестие, без посочване на причините за това.
 4. Едностранно от Академията с едномесечно предизвестие, при някое от следните условия:

  А) Лошо поведение на ученика. Академията има правото да прекрати обучението на ученик, който има системно лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес.

  Б) Неплащане на такса или вноска по нея. Академията има правото да прекрати обучението на ученик, който забави плащане с повече от 30 календарни дни, спрямо договорените срокове за плащане, освен ако страните не се предоговори нов срок.

 5. При прекратяване на Академията като юридическо лице или при смърт на ученика – физическо лице.

Сертификат.

Чл. 22. В случай на успешно представяне по време на обучение или по усмотрение на дружеството на ученика може да бъде издаден сертификат, ползващ се с неформален характер, удостоверяващ степента на представяне по време на обучението.

Конфиденциалност и защита на лични данни.

Чл. 23. За предоставянето на услугите дружеството може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на ученика и неговите законни представители. При записване за обучение, ученикът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат администрирани и използвани от Академията, с автоматични или неаявтоматични средства , лично или чрез трето лице и използвани във връзка с осъществяването на услугата.

Предложения, жалби и молби.

Предложения, жалби и молби могат да бъдат подавани на електронен адрес: lipabg.office@gmail.com, както и на адреса на Академията.

Подадените предложения или молби се разглеждат и решават от Академията не по-късно от един месец от получаването им.

Настоящите Общи условия се утвърждават със заповед на управителя на Академията и влизат в сила за всички нови и настоящи ученици, считано от датата на публикуването им.

Дружеството прави общите си условия публични за учениците си, като ги публикува в уебстраницата си и/или поставя на подходящи общодостъпни места в офисите си и предоставя екземпляр от тях на учасниците при сключване на договора.

Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на учениците за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на дружеството, както и изричното информиране на учениците.

Part Time Academy for  Performing Arts Ages 4 to 19
359/ 876744508; 359/ 876788598
LIPA 4:19 in Bulgaria is a Franchise of LIPA 4:19 Franchising Ltd